Opłaty dodatkowe dla pacjentów w ramach NFZ

Wielkość tekstu

Dopłata dla pacjentów kierowanych przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe stacjonarne do sanatorium i rehabilitację.

Pacjenci stacjonarni skierowani na leczenie uzdrowiskowe przez NFZ, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, wnoszą dopłaty do usługi hotelowej wraz z wyżywieniem za osobodzień w wysokości (cennik obowiązujący od dnia 1 października 2014 r., zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r.): 

Lp.

Poziom

I sezon

II sezon

1-osobowy

Z pełnym węzłem sanitarnym 

28,80 zł

36,10 zł 

W studio

23,00 zł

33,00 zł 

Bez węzła sanitarnego

22,00 zł

29,30 zł

2-Osobowy

Z pełnym węzłem sanitarnym

17,30 zł

24,10 zł

W studio

14,60 zł

22,00 zł

Bez węzła sanitarnego

12,50 zł

17,30 zł

wielo-osobowy

Z pełnym węzłem sanitarnym

11,00 zł

13,10 zł

W studio

10,50 zł

12,00 zł

Bez węzła sanitarnego

  9,40 zł

10,50 zł

Ustala się dwa sezony rozliczeniowe: 
1) sezon I - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia; 
2) sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.

Dopłaty dokonuje się na konto: UKS Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie ul. Rydlówka 5, nr rachunku 67 1240 4445 1111 0000 4658 0593 lub do Kasy Spółki.

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu (tj. rozpoczęcia turnusu) do godziny  12:00  w dniu wyjazdu (tj. zakończenia turnusu). Turnus rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu tzw. noc przedwlotowa. Doba nocy przedwlotowej rozpoczyna się o godzinie 19:00. W cenę pobytu nie jest wliczona płatna dodatkowo obowiązkowo opłata uzdrowiskowa w wysokości 1,60 zł / dzień. 

 

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH

opłata z tytułu niewykorzystanych, wbrew zaleceniom lekarza prowadzącego, zaplanowanych na dany dzień zabiegów zleconych w ramach leczenia pacjenta ambulatoryjnego NFZ 30 zł /dzień
opłata z tytułu niezwrócenia przez pacjenta ambulatoryjnego NFZ Karty zleceń zabiegów po zakończeniu leczenia uzdrowiskowego 30 zł / dzień x ilość dni zabiegowych
opłata z tytułu niewykorzystanych, wbrew zaleceniom lekarza prowadzącego, zaplanowanych na dany dzień zabiegów zleconych w ramach leczenia pacjenta sanatoryjnego i szpitalnego NFZ 100 zł / dzień
opłata za każdy opuszczony wbrew zaleceniom lekarskim i objęty turnusem dzień pobytu przez pacjenta sanatoryjnego i szpitalnego NFZ 100 zł / dzień
noc przedwlotowa 40 zł
wypożyczenie telewizora na okres do 5 dni 8 zł / dzień
wypożyczenie telewizora na okres od 5 do 15 dni 4 zł / dzień
wypożyczenie telewizora powyżej 16 dni 60 zł / pobyt
opłata parkingowa za 21 dni 40 zł
opłata za zgubienie klucza

Główny Dom Zdrojowy – 10 zł

„Szwajcarka” – 40 zł

opłata za zgubienie pilota 100 zł
opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

 jedna strona wyciągu lub odpisu – 8 zł

jedna strona kopii – 0,30 zł

opłata za korzystanie z szatni przez pacjentów ambulatoryjnych

jednorazowe – 1 zł 

 

Informacje zgodne z nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 24 ust. 2 oraz Regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego:

I

Podmiot leczniczy działa pod nazwą Uzdrowisko Kraków Swoszowice Spółka z o.o.

II

Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w ramach:
1) leczenia stacjonarnego i całodobowego, innego niż szpitalne realizowanego przez:
• szpital uzdrowiskowy pod nazwą Uzdrowisko Kraków Swoszowice Szpital Uzdrowiskowy, 
• sanatorium uzdrowiskowe pod nazwą Uzdrowisko Kraków Swoszowice
2) leczenia ambulatoryjnego realizowanego przez: 
• przychodnię uzdrowiskową pod nazwą Uzdrowisko Kraków Swoszowice Przychodnia.

III

Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, niektórych neurologicznych, osteoporozy oraz niektórych dermatologicznych (łuszczycy) poprzez kompleksowe postępowanie lecznicze polegające na leczeniu balneologicznym z użyciem wód leczniczych oraz borowiny, zabiegach kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masaży.

IV

1. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa Cennik opłat dodatkowych.
2. Opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 powyższej ustawy;
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. powyższej ustawy.

V

1. Uzdrowisko nie świadczy usługi dotyczącej przechowywania zwłok powyżej 72 godzin od chwili śmierci, w związku z powyższym nie pobiera opłat.
2. Uzdrowisko pokrywa koszt transportu zwłok pacjenta do firmy zewnętrznej, świadczącej usługi przechowywania zwłok.
3. Przechowywanie zwłok pacjenta w zewnętrznej firmie świadczącej te usługi powyżej 72 godzin od chwili śmierci odbywa się na koszt rodziny, opiekunów prawnych zmarłego lub przedstawiciela ustawowego.

VI

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2015r. poz. 2027). Szczegółowy sposób pobierania tych opłat reguluje regulamin porządkowy.

VII

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w obszarze monitorowanym jako prawnie uzasadniony interes Administratora Danych oraz zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zakresie monitoringu wizyjnego.
2. Monitoring wizyjny obejmuje oznaczone budynki, pomieszczenia ogólnodostępne i teren wokół zabudowań.
3. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłączenie do ww. celów i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
4. Dane wizerunkowe są udostępniane firmie świadczącej usługi ochrony. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem.